Målgruppe

Domfældte voksne udviklingshæmmede i aldersgruppen fra 18 år og op, der har begået kriminalitet som brandstiftelse, drab, personvold, sædelighedsforbrydelser m.m.

  • Udviklingshæmmede, der på grund af personfarlig kriminalitet skal anbringes i varetægtssurrogat, eller som af retten anbringes i surrogat til mentalobservation. I begge tilfælde på sikret afdeling
  • Domfældte udviklingshæmmede, der af retssikkerheds- og behandlingsmæssige grunde ikke kan placeres andre steder, fordi de har dom til sikret afdeling
  • Domfældte udviklingshæmmede med en kombinationsdom, hvor de både kan placeres på åbne og sikrede afdelinger

En stor del af målgruppen har komorbide diagnoser, hvor der ud over udviklingshæmning ses psykiatriske diagnoser, personlighedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, misbrug og udadreagerende adfærd.

Kriteriet for at blive anbragt på Kofoedsminde er, at beboerens udviklingshæmning er den dominerende problemstilling.

Kofoedsminde kan etablere særlige åbne tilbud i samarbejde med den visiterende myndighed til beboere med komplekse problemstillinger, der kræver en særlig tilrettelagt indsats.

Skriv til os

54 61 08 00