Kofoedsmindes interne visitation

For at få ophold på Kofoedsmindes sikrede eller åbne afdelinger kræves en dom eller retskendelse, jf. straffelovens § 68, 68 a, retsplejelovens § 765 og § 772.

Beboerens handlekommune skal visitere vedkommende til Kofoedsminde med begrundelse og klagevejledning. I en varetægtsperiode er det beboerens tidligere handlekommune, som fortsætter som handlekommune.

Ved domsafsigelse kan kommunen beslutte at videregive deres handleforpligtigelse til Lolland kommune, som derefter bliver handlekommune. Mange kommuner har besluttet fortsat at være handlekommune, selv om beboeren bor på Lolland.

 

Kofoedsmindes interne visitation

Kofoedsmindes interne visitation ledes af socialfaglig chef Lene Jonassen, og visitationen består af en socialformidler og to socialrådgivere.

Henvendelser fra samarbejdspartnere går gennem Kofoedsmindes interne visitation.

Visitationens primære opgave er, i samarbejde med anklagemyndighed og handlekommune, at visitere beboere til varetægtssurrogat- eller længerevarende ophold på sikret eller åben afdeling på Kofoedsminde.

Der er faste visitationsmøder hver 14.dag med deltagelse af afdelingsleder, sygeplejerske , psykolog samt visitationen. Når Kofoedsminde bliver bedt om en udtalelse på beboeren i forhold til domsændring, skal udtalelsen fx altid omkring visitationsudvalget for at sikre en ensartethed i vores anbefalinger. På møderne bliver behandles henvendelser om anbringelse, retsmøder, risikovurderinger i forbindelse med udgange, vurderinger af udtalelser, kontrakter og beboerrokader.

Det løbende  administrative samarbejde omkring beboerens ophold på Kofoedsminde sker i samarbejde med  afdeling og visitation.

Det er også Kofoedsmindes interne visitationsafdeling, som har den indledende kontakt til kommunerne, når en ny beboer flytter ind. Inden beboeren ankommer opretter visitationen beboeren i Kofoedsmindes registreringssystem, Sensum, her lægges den nye beboeres stamdata samt alt den dokumentation som kommer ind, så afdelingen kan skabe sig et overblik over beboeren.

Den interne visitation samarbejder med afdelingernes koordinatorer om det sagsbehandlende arbejde. Det er den interne visitation som ved den enkelte beboers årlige handleplansmøde, sikrer indkaldelse til mødet, samt at de dokumenter som er udfærdiget fremsendes.

Den interne visitation behandler også de lokale ansøgninger om udgang fra det sikrede regi som forstander/administrationschef godkender. Uanset om det er den ugentlige udgang eller andre former for udgang sendes de igennem visitationen.

Det er kun ved akutte udgange, hvis en beboer f.eks. skal akut på skadestuen, at afdelingsleder/bagvagt kan give tilladelse.

 

Politianmeldelser

Visitationen varetager også interne politianmeldelser. Men på Kofoedsminde er alle beboerne domsanbragte hvilket betyder, at de allerede har modtaget en strafferetlig sanktion. Derfor vil det i de fleste tilfælde ikke give nogen yderligere strafferetlig konsekvens at politianmelde beboeren.

Af og til sker det at en medarbejder bliver udsat for alvorlig grov vold eller direkte trusler på livet. Her kan Kofoedsminde politianmelde hændelsen. Politianmeldelsen vil blive sendt til politiet på vegne af Kofoedsmindes ledelse. Årsagen til dette er for at beskytte den professionelle og gode relation mellem medarbejder og beboer af hensyn til det videre socialpædagogiske arbejde, der skal finde sted.

Kofoedsmindes ledelse vil dog altid vurdere disse hændelser individuelt og ud fra vores socialpædagogiske behandlingsprincipper, værdigrundlag, og etiske og moralsk hensyntagen for den enkelte medarbejder og beboer.

Hvis du er ansat på Kofoedsminde, kan du læse den lokale retningslinje for politianmeldelser på Intra her: Lokal retningslinje for Politianmeldelse

Sikker mail: kmvisitation@regionsjaelland.dk

Skriv til os

54 61 08 00