Samarbejdskommuners oplevelse af kvaliteten

Sidst opdateret den 19. marts, 2019 kl. 15:50

Denne folder indeholder resultaterne af undersøgelsen af samarbejdskommuners oplevelse af
kvaliteten på de regionale, sociale tilbud gennemført i Region Sjælland i 2018. Folderen giver et
hurtigt overblik over besvarelser fra sagsbehandlere med samarbejde med tilbud fra Kofoedsminde
omkring specifikke borgerforløb sammenholdt med et vægtet gennemsnit for det samlede resultat
for Region Sjælland. I parentes er antallet af svarpersoner angivet=n. Derudover er antal svarpersoner,
der har svaret: “ved ikke” angivet. Antallet af svarpersoner er lavere for figur 5 og 6 end for de
øvrige figurer, da der udelukkende indgår svar fra sagsbehandlere, der var sagsbehandlere for borgeren
ved borgerens indflytning på tilbuddet. I forbindelse med spørgsmålene i spørgeskemaet har
sagsbehandlerne haft mulighed for at afgive skriftelige kommentarer. Disse kommentarer fremgår
under de enkelte figurer.

Se folderen her