Kometen

Kofoedsmindes tilbud om beskyttet beskæftigelse er samlet på Kometen. Visionen for Kometen er at skabe meningsfuld beskæftigelse for Kofoedsmindes borgere, hvor vi har fokus på at understøtte individuel udvikling hos den enkelte borger, med afsæt i deres ressourcer.

Arbejdsopgaver og aktiviteter tager altid afsæt i individuelle forudsætninger, ønsker og interesser. Udover beskæftigelsesaktiviteter planlægger Kometen også aktivitets –og samværstilbud, herunder klubaftener, sommerlejr, sommerfest, bevægelsestilbud og meget mere. Borgere der er anbragt på Kofoedsminde har jf. §103 i lov om social service, krav på et tilbud om beskyttet beskæftigelse såfremt de ønsker det.

Servicelovens § 103: 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning. 

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer. 

Kometen er opdelt i Drift -og vedligeholdelsesteamet og Kultur –og uddannelsesteamet. Kometen har aktuelt syv værksteder, som tilbyder en bred vifte af beskæftigelses –og aktivitetsopgaver:

Grønne aktiviteter og miljø

Her planlægges og varetages vedligeholdelse af Kofoedsmindes grønne områder. Vi har en stor maskinpark som blandt andet består af en traktor havetraktorer, staldkatte og andre motoriserede redskaber til vedligehold af grønne områder. Her arbejder vi også målrettet med Kofoedsmindes grønne omstilling, ved at håndtere alle materialer til genbrug på vores miljøstation. Hver uge indsamles forskelligt materiale, som efterfølgende sorteres og afleveres på den lokale genbrugsstation.

Træ –og metalaktiviteter

Her kan borgerne udfolde deres håndværksmæssige evner med træ og metal. Én af opgaverne er også at vedligeholde og servicere Kofoedsmindes biler, samt to årlige dæktemaer hvor der udføres dækskift. Flere borgere har stor interesse for knallerter, og der er derfor også mulighed for at man kan reparere sin egen knallert i arbejdstiden.

Skoletilbud

Kometens skole tilbyder undervisning til borgere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse, og fungerer som et tilvalg til andre beskæftigelsesaktiviteter. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og faglige færdigheder, hvorefter borgeren tilbydes et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb. Skolen tilbyder undervisning i dansk, matematik, engelsk, tysk og samfundsfag. Derudover planlægger skolen diverse aktiviteter og løbende kurser i blandt andet fødevarehygiejne, førstehjælp, brandslukning, og teori til knallert og bilkørekort.

Musik

I vores veludstyret musiklokale har borgerne mulighed for at tillære eller øge eksisterende færdigheder inden for sang og musik. Der arbejdes med alle former for instrumenter, genrer og kulturer inden for musik. Musikværkstedet huser også Kometens beboerband ’Stjernerne’, som spiller ved forskellige arrangementer i –og uden for Kofoedsminde. Derudover afholdes der diverse arrangementer i løbet af året, hvor de leverer sang og musik til publikum.

Kreative aktiviteter

Her arbejdes der med forskellige kreative projekter, indenfor både maling, tegning, modellering, syning, perleprojekter med videre. I sommeren 2023 er kreativt værksted i gang med at bygge en kopi af Kofoedsmindes område i miniformat, her samarbejdes der blandt andet med træværkstedet i forhold til udskæring af bygningerne.

E-sport

I vores e-sport lokale kan man dyste mod medbeboere og personale i blandt andet CS:GO, Rocket League eller Fortnite. Vi bruger e-sport som en pædagogisk metode til at styrke borgernes sociale færdigheder, samt at styrke relationer og samarbejdsevner. Det bliver en arena, hvorigennem borgerne kan lære noget om sig selv og om hinanden, men også vise sider af sig selv og en række kompetencer, som de i højere grad ønsker at fremhæve.

Indflydelse og medbestemmelse

Kometen afholder månedligt fællesmøde, hvor alle borgere der er indskrevet på Kofoedsminde er inviteret. Fællesmødet tager udgangspunkt i nye tiltag og processer på Kofoedsminde, samt regler og spørgsmål der vedrører beskæftigelsestilbuddet. Borgerne har mulighed for at stille spørgsmålstegn til eksisterende praksis, samt komme med forslag til nye tiltag – disse forslag tages altid meget seriøs, og der arbejdes hen mod at borgernes forslag i så høj grad som muligt, imødekommes.

Alle borgere der er visiteret til beskæftigelse bliver én gang årligt inviteret til en beboerudviklingssamtale, hvor der er mulighed for at komme med forslag og ønsker til opgaver eller aktiviteter. Her taler vi også om borgerens trivsel på Kometen, samt

Skriv til os

54 61 08 00