Udviklingscenter

Sidst opdateret den 19. juni, 2018 kl. 14:14

Info om Udviklingscentret til Kofoedsmindes hjemmeside

Kofoedsmindes tilbud om beskyttet beskæftigelse og intern skole, er samlet på Udviklingscentret. Fokus er på at støtte den enkeltes udvikling, både fysisk og psykisk.

Borgere der er anbragt på Kofoedsminde har krav på tilbud om beskyttet beskæftigelse, jf. § 103 i lov om social service.

Servicelovens § 103:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb til personer med særlige sociale problemer.

Beskæftigelsestilbuddet er lønnet. Aktiviteter udover beskæftigelse, er ikke lønnet. Aftaler om løn under sygdom, lægebesøg mv. aftales med nærmeste værkstedsassistent.

Visionen for Udviklingscentret er at tilbyde vores borgere beskæftigelse, undervisning og aktiviteter der fremmer; faglige -og sociale færdigheder, selvhjulpenhed samt at livskvaliteten hos den enkelte borger øges. Beskæftigelse og undervisning tager udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og aktiviteterne tilpasses individuelt.

Det grønne værksted arbejder primært med pasning af grønne arealer, samt vedligeholdelse af maskiner. Derudover har det grønne værksted et stort drivhus, hvor der plantes tomater, agurker, krydderurter og blomster. På det grønne værksted er der etableret en genbrugsstation, hvor værkstedsassistenter og borgere indsamler diverse genanvendelige effekter. Effekterne sorteres og køres derefter til genrugspladsen.

Multiværkstedet består af et medieværksted samt et kreativt værksted. På medieværkstedet arbejdes der primært med trykte medier, herunder plakater, foldere, beboerblad, foto mv. På kreativt værksted arbejdes der bl.a. med ler, maling, tegning, mindfulness, syning, gips mv. Derudover har borgerne i samspil med værkstedsassistenterne, for nyligt anlagt en sansehave. På kreativt værksted arbejdes der pt. med produktion af varmepuder, figurer i beton, stearinlys og citatbrædder.

Træ –og metalværkstedet består af et snedkerværksted, et smedeværksted samt et brændeværksted. På snedkerværkstedet tilbydes der beskæftigelse inden for træbearbejdning. Tilbuddet er tilpasset til de borgere der ønsker at øge deres færdigheder inden for betjening af maskiner samt bearbejdning af træ. På snedkerværkstedet arbejdes der pt. med produktion af trækasser, tapasbrædder, skærebrædder og bordskånere.

På smedeværkstedet tilbydes der beskæftigelse inden for bearbejdning af stål. På smedeværkstedet har borgerne mulighed for at øge færdigheder inden for bl.a. svejsning samt vedligeholdelse af maskiner og knallerter. På smedeværkstedet arbejdes der pt. med produktion af pyntehjerter samt brændekurve i metal.

På brændeværkstedet tilbydes der beskæftigelse inden for bearbejdning af brænde, som sælges til private kunder. Træet købes af eksterne leverandører, hvorefter det skæres op til brænde. Overskudstræ anvendes til optændingsbrænde, som ligeledes sælges.

Musikværkstedet er et tilvalg til ovenstående værksteder, hvor borgerne har mulighed for at tillære eller øge eksisterende færdigheder inden for sang og musik. Der arbejdes med alle former for instrumenter, genrer og kulturer inden for musik. Musikværkstedet huser også Kofoedsmindes beboerband ’Stjernerne’, som spiller ved forskellige arrangementer i –og uden for Kofoedsminde. Derudover afholdes der diverse arrangementer i løbet af året, hvor de leverer sang og musik til publikum.

Skolen tilbyder undervisning til borgere der er visiteret til beskyttet beskæftigelse på Udviklingscentret, og fungerer som et tilvalg til ovenstående værksteder. I undervisningen tages der udgangspunkt i den enkelte borgers forudsætninger og faglige færdigheder, hvorefter borgeren tilbydes et individuelt tilrettelagt undervisningsforløb. På nuværende tidspunkt tilbyder Kofoedsmindes skole undervisning i; dansk, matematik, engelsk, tysk og samfundsfag. Derudover planlægger skolen diverse aktiviteter og kurser, herunder teori til korekørt samt hygiejnekursus.

Caféen tilbereder frokost tre gange ugentligt, til borgere og værkstedsassistenter på Udviklingscentret. Caféen er ligeledes et tilvalg, hvor borgerne har mulighed for beskæftigelse der tager udgangspunkt i almen hygiejne, madlavning og rengøring. Der arbejdes hen mod, at caféen på sigt kan tilbyde madlavningskurser for Kofoedsmindes borgere.

Årsplan:

På Udviklingscentret tilbydes der udover beskæftigelse, også aktivitets – og samværstilbud for Kofoedsmindes borgere flere gange om året. Aktiviteter og samværstilbud er bl.a. løbende fisketure, sejltur, påsketurnering, sommerfest for borgere og pårørende, spil-dansk koncert samt julefest for borgere og pårørende.

Indflydelse og medbestemmelse:

På Udviklingscentret afholdes der et månedligt beboermøde, alle borgere der er indskrevet på Kofoedsminde er inviteret. Beboermødet tager udgangspunkt i nye tiltag og processer på Kofoedsminde, samt regler og spørgsmål der vedrører beskæftigelsestilbuddet. Borgerne har mulighed for at stille spørgsmålstegn til eksisterende praksis, samt komme med forslag til nye tiltag – disse forslag tages altid meget seriøst, og der arbejdes hen mod at borgernes forslag i så høj grad som muligt, imødekommes. Når du som borger er visiteret til beskæftigelse jf. § 103 i lov om social service, har du meget stor indflydelse på hvilket værksted du er tilknyttet, hvilke tilvalgsfag du er tilknyttet samt hvilke arbejdsopgaver du udfører.