Kommende artikel i Tidsskrift for Socialpædagogik

Sidst opdateret den 26. maj, 2020 kl. 15:28

I løbet af sommeren udkommer “Tidsskrift for Socialpædagogik” med et temanummer med fokus på emnet KERNEFAGLIGHED.

Kjeld Høgsbro og Mette Rømer, begge Aalborg Universitet, har sammen med Søren Holst, Kofoedsminde, fået optaget deres artikel ”Faglig Identitet og Funktion i Arbejdet for Mennesker med Kognitive Problemer”. Artiklen har været gennem peer-review.

Artiklen bygger på 10 forskellige undersøgelser, der er foretaget af forfatterne gennem en årrække, og identificerer de problematikker der ligger i arbejdet med mennesker med udfordrende adfærd som har forskellige former for kognitive udfordringer som demenslidelser, autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæmning. Artiklen diskuterer undersøgelsernes resultater og forsøger på denne baggrund at indkredse de faglige kompetencer, socialpædagoger skal have, når de i deres arbejde skal støtte mennesker der kognitivt fungerer atypisk. Artiklen konkluderer blandt andet, at dette arbejde i høj grad er relationsorienteret, og opstiller på denne baggrund en række mere konkrete bud på kravene til det socialpædagogiske arbejdes rammer og organisering. Endvidere sætter artiklen fokus på, at strukturer og metoder ikke kan stå alene, men skal understøttes af det pædagogiske personales viden om og relation til det enkelte menneske, som de er sat til at hjælpe.

Hilsen Søren H