Udgivelser

Sidst opdateret den 6. august, 2021 kl. 18:56

 

 

Forensic intellectual disability services: differences in staff perspectives in the Danish and Norwegian systems

Forskningsprojektet er udført af Eskil Nyhus og Erik Søndenaa fra henholdsvis ”Sentral fagenhet for tvungen omsorg, Brøset” og ”Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet” NTNU. Fra Danmark deltager Charlotte Munch og Søren Holst. Begge ansat på Kofoedsminde og tilknyttet Aalborg Universitet. Projektet er publiceret i Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour

Artiklen, der er den første af to, er gennemført blandt medarbejdere der arbejder med udviklingshæmmede domfældte i sikrede organisationer. Den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med over 400 deltagere fra begge lande, og ser på hvilke forskelle og ligheder der er på henholdsvis danske og norske medarbejderes oplevelser af deres arbejdsidentitet og organisationskultur. Umiddelbart er der mange ligheder, men også interessante forskelle.

Læs mere i nyheder eller på forlagets hjemmeside. Eller hent den fulde artikel i en Author Accepted Manuscript udgave her.

 

Citation

Nyhus, E., Holst, S., Munch, C. and Søndenaa, E. (2021), “Forensic intellectual disability services: differences in staff perspectives in the Danish and Norwegian systems”, Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour, Vol. 12 No. 2, pp. 75-83.

Tal & Tendenser 2019

Kofoedsminde har haft et tydeligt fald i antallet af magtanvendelser. Det viser tallene i Kofoedsmindes årsrapport, Tal & Tendenser 2019.

Rapporten omtaler desuden et fald i bruges af eksterne vikarer, og den sætter tal på de boliger, som Kofoedsminde kan tilbyde beboerne.

Tal & Tendenser 2019 blev forsinket på grund af Corona-nedlukningen i foråret.

Ledelse som organisatorisk udviklingsressource

For tiden gennemfører Kofoedsminde en uddannelse af alle medarbejdere til Fælles Praksis. Den nye fælles tilgang og praksis stiller store krav til ledelsen i afdelingerne. Gennem det sidste år, har Kofoedsmindes gruppe af afdelingsledere derfor arbejdet sammen i et procesforløb. Her drøfter lederne deres ledelse og deres samarbejde med de medarbejdergrupper, der arbejder tæt på beboeren. Forløbet fortsætter, da ledergruppen vurderer det givende for deres ledelsespraksis.

Samarbejdet foregår sammen med Tine Kirsted, der til daglig er Klinisk koordinerende uddannelsesansvarlig sygeplejerske i en sygehusafdeling og Charlotte Munch der er udviklingskonsulent på Kofoedsminde med særligt fokus på læringsforløb i Fælles Praksis og kompetenceudvikling set i et organisatorisk perspektiv.

Tine og Charlotte er har udarbejdet denne opgave, om det seneste forløb. Den er en del af deres studie ved Aalborg Universitet hvor de tager en Master i Procesledelse og Organisatorisk Forandring. Efter at være sat på pause på grund af corona genoptages samarbejdet med ledergruppen her i efteråret 2021.

Faglig identitet og funktion i arbejdet for mennesker med kognitive problemer

Kjeld Høgsbro, Mette Rømer og Søren Holst

Artiklen er publiceret i Tidsskrift for Socialpædagogik. Den kan ikke downloades direkte på grund af ophavsrettigheder, men du kan klikke på linket på billedet og se et resume. Du kan også købe tidsskriftet eller låne det på biblioteket.

Artiklen er peer-reviewed

Citation:

Høgsbro, Kjeld, Mette Rømer, og Søren Holst. 2020. “Faglig identitet og funktion i arbejdet for mennesker med kognitive problemer”. Tidsskrift for Socialpædagogik 23(1):67–78

 

 

Firesetters With Intellectual Disabilities in Denmark

Artiklen, der er peer-reviewed, tager udgangspunkt i vores brandstifterprojekt. I denne artikel opsummeres resultaterne og de sættes i relation til international forskning på området. Ud over Søren Holst og Dorte Lystrup , som udfærdigede brandstifter rapporten i 2103, er den engelske psykolog og specialist i brandstiftere med udviklingshæmning John Taylor fra Northumbria University i Newcastle medforfatter på artiklen

Der linkes til et “Author Accepted Manuscript“, som er den endelige udgave af artiklen, inden formatering til tidsskriftet.

Den originale artikel kan du finde her. Den kræver dog at man abonnerer på tidsskriftet eller køber adgang til artiklen. Du kan også bestille den fra biblioteket.

Citation:

Holst Søren, Lystrup Dorte, og John T. Taylor. 2019. “Firesetters with intellectual disabilities in Denmark”. Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour 10(4):72–81.

Fælles Praksis 2.0

samler den faglige og organisatoriske kerne i den socialpædagogiske indsats på Kofoedsminde.
Den er konklusionen på ét års projektudvikling og derefter ét års konkret implementering i tre afdelinger.

Fælles Praksis er et samleord for hele den socialpædagogiske indsats på Kofoedsminde. Det omfatter:

Vores værdigrundlag

Vores tilgange

Vores metoder og værktøjer

IMPLEMENTERES PÅ HELE KOFOEDSMINDE – FRA 2019

Fra efteråret 2019 begynder arbejdet med at implemente-re Fælles Praksis 2.0. Tre afdelinger gennemfører et ud-dannelses- og udviklingsforløb . Efteråret 2020 starter yderligere 3 afdelinger, og efteråret 2021 yderligere 3.

Frem til sommeren 2020 udvikler vi et system til at følge op på og støtte det konkrete arbejde i afdelingen med Fælles Praksis i forhold til hver enkelt beboer.

Læs hele beskrivelsen af Fælles praksis 2.0 her

 

 

 

Tal og tendenser Kofoedsminde 2018

Her sætter vi tal på nogle af de forhold, der præger vores hverdag. Hvor det har været muligt, trækker vi trådene bagud, så læseren får et indtryk af vores forandring og udvikling over tid. Vi håber tallene kan være med til at øge indsigten i, hvad Kofoedsminde (også) er for en størrelse.

I år har vi valgt at sætte to emner i fokus, nemlig dels udviklingen i affekthandlinger og registrerings-værktøjet SOAS-R og dels Kofoedsmindes kompe-tencer og kompetenceudvikling.

Det er vores ambition at kunne udgive et Tal & tendenser hvert år, og vi vil fortsætte ideen med at gå lidt bagom nogle af tallene. God læselyst her!

 

 

Mellem topstyring og improvisation

En PhD afhandling der undersøger, hvordan standardiserede metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering anvendes på Kofoedsminde. Studiet undersøger, hvordan de standardiserede metoder fremmes og påvirkes af styringsmæssige og faglige diskurser udefra. Der er desuden fokus på hvordan metoderne bidrager til udvikling af praksis. Studiet viser blandt andet, at den kompleksitet der er i arbejdet med de domfældte gør, at standardiserede metoder ikke altid passer ind i Kofoedsmindes kontekst og kerneopgave. Det socialpædagogiske personale finder derfor alternative og mere adækvate anvendelser af metoderne, som de tilpasser den kontekstuelle virkelighed, som de arbejder i i deres hverdag. De standardiserede metoder bliver dermed medvirkende til at styre det socialpædagogiske arbejde, men styringen af praksis ender med at ligge lokalt, hos det socialpædagogiske personale på afdelingerne, i praksis

Læs afhandlingen her

Citation:

Holst, S. (2018). Mellem topstyring og improvisation: Standardiserede metoder til voldsforebyggelse og konflikthåndtering i den socialpædagogiske indsats med domfældte udviklingshæmmede. Aalborg Universitetsforlag. Aalborg Universitet. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Ph.D.-Serien

 

Værdigrundlag for Kofoedsmindes socialfaglige arbejde

”Det står vi for” er titlen på en pjece, der i kort form samler de væsentligste værdier for Kofoedsmindes socialfaglige arbejde.

Mere end 50 medarbejdere og ledere har sammen udviklet en ny fælles Tilgang og Praksis, som i de kommene år implemenetres på hele Kofoedsminde.

Den lille pjece sætter ord på det værdimæssige fundament for Tilgang og Praksis. Den kan også fås i en trykt udgave.

Den mere omfattende beskrivelse af den ny Tilgang og Praksis kan også læses på nettet og fås i en trykt udgave.

Kontakt Kofoedsminde, hvis du gerne vil have en af de trykte pjecer tilsendt.

Læs mere

Tilgang og praksis på Kofoedsminde – Kofoedsminde modellen

Læs mere

 

 

 

Udviklingshæmmede Brandstiftere

Brandstifterprojektet er et kvantitativt og kvalitativt forskningsprojekt, der afdækker området

Projektet modtog støtte fra Trygfonden og blev afviklet fra 2011 – 2013. Projektet er først og fremmest et epidemiologisk studie.

2. reviderede udgave 2015

Læs mere

 

Citation:

Holst, Søren, og Dorte Lystrup. 2013. Brandstiftelse. Hærværk, kommunikation eller fascination. En undersøgelse af udviklingshæmmede brandstiftere. Rødbyhavn: Kofoedsminde / Region Sjælland 

Kofoedsmindes værdigrundlag for 2012

Arbejdet med værdier er en non stop proces. Man kan aldrig læne sig tilbage og hvile på laurbærrene,for man bliver aldrig færdig. Sådan er det også på Kofoedsminde. Lige så længe Kofoedsminde har eksisteret har der løbende været en debat om værdier.

Hans Christian Hansen f. 1951-09-24 (red.)
Værdier på Kofoedsminde Rødbyhavn 2012
Illustrationer: Mie Nørgaard trykt hos Jannerup
A/S Printet in Denmark 2012

Læs mere

Pårørendeundersøgelsen 2010

En undersøgelse af  hvordan de pårørende oplever at have et familiemedlem anbragt på Kofoedsminde.

Læs mere