Forskning på Kofoedsminde

Kofoedsminde er den eneste institution af sin art i Danmark, og vi har besluttet, selv at udføre forskningsprojekter. Dette giver mulighed for at rette det forskningsmæssige fokus mod det der giver mening i forhold til at kunne hente viden fra praksis, udføre forskning i samarbejde med praksis og lade forskningen give et direkte indspark til praksis.

Kofoedsminde er i kontakt med og samarbejder med praksis- og forskningsmiljøer i Norge, England og Holland. Endvidere er vi en del af aktive nationale forskningsmiljøer. Kofoedsmindes forskningskonsulent, Søren Holst er tilknyttet Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde som ekstern samarbejdspartner og deltager i det aktive forskningsmiljø “FOSO”. Forsknings- og udviklingskonsulent Charlotte Munch er indskrevet på Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring, som Ph.D-studerende tilknyttet forskningsgruppen ”POLO” (Processer og Læring i Organisationer) samt et nationalt forskningsnetværk specialiseret inden for aktionsforskning ”LpT” (Læring på Tværs).

Forskningsprojekter og udgivelser

Nedenfor kan du se de forskningsprojekter og udgivelser der er afsluttet eller er i gang på Kofoedsminde

 

Brandstiftere

Vi har tidligere lavet et forskningsprojekt om brandstiftelse forårsaget af udviklingshæmmede, Projektet blev udført af Faglig Chef Dorte Lystrup og Udviklings- og forskningskonsulent Søren Holst, med støtte fra trygfonden. Den endelige rapport om brandstifterne kan findes under ”Udgivelser”.

Søren Holst og Dorte Lystrup udgav i 2019 en artikel om brandstifterprojektet i samarbejde med den engelske psykolog og forsker John Taylor fra Northumbria University. John er blandt andet specialist i området “udviklingshæmmede brandstiftere”, og har mange års erfaring i behandling og forskning inden for feltet. I denne artikel inddrages yderligere forskning fra UK. Artiklen har gennemgået peer review og er publiceret i ”Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour” i et temanummer om udviklingshæmmede brandstiftere.

JIDOB har open access og artiklen er lagt ud under “Udgivelser” i en såkaldt “Author Accepted Manuscript” version.

 

Mellem topstyring og improvisation

Søren Holst har i sin Ph.d.-afhandling undersøgt, hvordan standardiserede metoder fungerer i den socialpædagogiske praksis på Kofoedsminde. Afhandlingen blev forsvaret og godkendt d. 29. januar 2019. En vigtig konklusion i denne afhandling er at standardiserede metoder ofte anvendes på alternative måder i praksis. Dette medfører at praktikerne tilpasser og videreudvikler metoderne, således at de kommer til at passe ind i den aktuelle kontekst.  Afhandlingen lægger dermed op til en kritisk tilgang i anvendelse og implementering af metoder i den socialpædagogiske praksis.

Afhandlingen kan downloades under ”Udgivelser”.

 

Faglig identitet og funktion i arbejdet for mennesker med kognitive problemer

Kjeld Høgsbro og Mette Rømer, begge Aalborg Universitet, har sammen med Søren Holst, Kofoedsminde, skrevet artiklen ”Faglig Identitet og Funktion i Arbejdet for Mennesker med Kognitive Problemer”.

Artiklen er publiceret i Tidsskrift for Socialpædagogik 23. årg. nr. 1, 2020

Artiklen bygger på 10 forskellige undersøgelser, der er foretaget af forfatterne gennem en årrække, og identificerer de problematikker der ligger i arbejdet med mennesker med udfordrende adfærd som har forskellige former for kognitive udfordringer som demenslidelser, autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæmning. Artiklen diskuterer undersøgelsernes resultater og forsøger på denne baggrund at indkredse de faglige kompetencer, socialpædagoger skal have, når de i deres arbejde skal støtte mennesker der kognitivt fungerer atypisk. Artiklen konkluderer blandt andet, at dette arbejde i høj grad er relationsorienteret, og opstiller på denne baggrund en række mere konkrete bud på kravene til det socialpædagogiske arbejdes rammer og organisering. Endvidere sætter artiklen fokus på, at strukturer og metoder ikke kan stå alene, men skal understøttes af det pædagogiske personales viden om og relation til det enkelte menneske, som de er sat til at hjælpe.

 

Beboernes stemme

”Beboernes Stemme” er et projekt der sætter fokus på en unik problematik. Nemlig hvordan vi behandler en gruppe mennesker, der er defineret ved en nedsat funktionsevne, og dermed svage medborgere. En gruppe der i følge straffeloven er uegnede til straf, og som samtidigt har begået forbrydelser af en art som gør, at vi ikke mener at det er forsvarligt, at de er på fri fod, og dermed anbringes på et bosted med sikre afdelinger.

Vi giver ordet til beboerne for dermed at få en større forståelse af det system, som de er blevet en del af, og samtidigt få en indsigt i beboernes liv før og under deres ophold på Kofoedsminde, og senere deres drømme for fremtiden efter Kofoedsminde.

Projektet skal give en større indsigt i beboernes oplevelser omkring deres kriminalitet og give et indblik i deres liv. Vi vil også se på hvordan beboerne har oplevet den hjælp eller støtte de har modtaget fra samfundet, deres møde med retssystemet og hvordan de har oplevet opholdet på Kofoedsminde.

Projektet vil give en beskrivelse af et unikt system med stor vægt på beboernes egne oplevelser og munder ud i en rapport, der kan anvendes som et bidrag i debatten om Kofoedsmindes målgruppe.

Arbejdskultur og arbejdsidentitet hos ansatte på afdelinger for domfældte udviklingshæmmede Del I og II

Dette forskningsprojekt udføres i samarbejde med den norske ”Sentral fagenhet for tvungen omsorg”  og Norges Teknisk- Naturvidenskabelige Universitet. Dette projekt vil se på de ansattes arbejdsidentitet og organisationskultur. Fokus er at undersøge, hvad det er der virker for den enkelte medarbejder, og hvad der kan være medvirkende faktorer til, at de ansatte får et bedre arbejdsliv. Denne viden kan bidrage til, at vi bliver bedre til at klæde vores medarbejdere på, med udgangspunkt i medarbejdernes egen viden og erfaring, og til gavn for Kofoedsminde beboere. Projektet gennemføres af Erik Søndenaa og Eskil Nyhus fra Sentral Fagenhet for Tvungen Omsorg og NTNU, Trondheim samt Charlotte Munch og Søren Holst fra Kofoedsminde. Projekt I udmunder i en videnskabelig artikel, som blev publiceret i forsommeren 2021. Se her.  Artiklen bliver fulgt op af et efterfølgende projekt II, hvor fundene fra projekt I. vil blive yderligere uddybet.

Hvis du vil læse lidt mere om resultaterne fra del I, så se i Nyheder på forskningsområdet.

 

Validering af BVC i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning

Vores tredje igangværende forskningsprojekt er en validering af risikovurderingsværktøjet Brøset Violence Checklist, BVC. BVC er valideret flere gange i arbejdet med patienter i en psykiatrisk kontekst, men der eksisterer ikke en validering af dette meget anvendte værktøj, i forhold til arbejdet med udviklingshæmmede. Det råder vi bod på nu.

Projektet udføres i fællesskab af Jacob Hvidhjelm fra Psykiatrisk Center Sankt Hans og Roger Almvik NTNU / Brøset, Trondheim og Søren Holst Kofoedsminde, og forventes færdigt i starten 2023

Forskning i Fælles Praksis er et følgeforskningsprojekt der ser på det allerede igangværende  praksisudviklings projekt ”Tilgang og Praksis på Kofoedsminde”. Denne følgeforskning bliver udført som en udviklingsevaluering, og vil strække sig over omkring to år, og følge og afsluttes midt i 2021. Dette projekt er en del af Region Sjællands forskningsstrategi på det sociale område, og blev sat i udbud i midten af januar i 2019. Projektet finansieres af Region Sjælland, og udføres af DEFACTUM, Region Midtjylland.

Bidrag til international antologi. Erik Søndenå fra Norges Teknisk- Naturvidenskabelige Universitet arbejder sammen med Søren Holst på et kapitel til en antologi der omhandler flere aspekter af arbejdet med mennesker der er udviklingshæmmede eller lider af udviklings- og/eller opmærksomhedsforstyrrelser, og som har begået kriminalitet. Kapitlets arbejdstitel er ” Offenders with neurodevelopmental disorders and/or intellectual disabilities in four Nordic countries”, og er et beskrivende kapitel, som ser på lovgivning, behandling og tilgange i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Kapitlet er nu godkendt af redaktionen, og vi afventer udgivelsen. Redaktionen består af Dr Jane McCarthy, Dr Regi Alexander og Professor Eddie Chaplin og antologiens forventede titel er «Forensic Aspects of Neurodevelopmental disorders: A Clinician’s Guide» og udgives af Cambridge University Press.

Ledelses- og organisationsudvikling i et narrativt, samskabende aktionsforskningsprojekt
Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde med Kofoedsmindes 10 afdelingsledere, der er optaget af ledelse i en dilemmafyldt hverdag. Lederne inddrages som medforskere i refleksive processer der kan åbne op for det multiperspektiviske, med det formål at initiere samskabelse af distribueret ledelse der kan understøtte ledernes agenthed. Med dette afsæt omhandler projektets dialogiske refleksive processer elementer som medhedstænkning, perspektivdeling, idéudvikling, meningsskabelse og samskabelse af nye handlemuligheder.
Det er hensigten at denne refleksive proces vil skabe organisatorisk forandring og danne grundlag for at undersøge hvordan organisationens narrativer bevæger sig i takt med at afdelingslederne gennemfører prøvehandlinger i forbindelse med deres ledelsespraksis.
Forskningsprojektet gennemføres af Kofoedsmindes udviklingskonsulent og Ph.d.-studerende Charlotte Munch. Kofoedsminde har entreret med Aalborg Universitet – Institut for Kultur og Læring – der superviserer i forhold til det metodiske og forskningsmæssige afsæt.

 

Hvis du vil vide mere om forskning på Kofoedsminde, har spørgsmål eller gode ideer, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingskonsulent Søren Holst på mail sho@regionsjaelland.dk eller du kan ringe på + 45 2134 1847

Skriv til os

54 61 08 00