Brugerundersøgelse 2019

Sidst opdateret den 24. april, 2020 kl. 13:27

Brugerundersøgelse 2019:

12 sagsbehandlere sætter tal

på Kofoedsmindes kvalitet

 

 

Kofoedsminde får både gode vurderinger og stof til eftertanke i den nye undersøgelse af, hvordan Kofoedsmindes kommunale brugere oplever stedets kvalitet. Undersøgelsen er udført af bureauet DeFactum for Region Sjælland og gælder for 2019.

”Vi får en gennemgående positiv vurdering af vores kvalitet, når det gælder borgernes forløb her på Kofoedsminde”, siger forstander Kay Jokil. ”Jeg ser mulighed for at finpudse vores kommunikation endnu mere, selv om den faktisk vurderes godt af de fleste. Det gælder både den mere generelle information og informationen i samarbejdet og sagsbehandlingen”.

Undersøgelse med 12 deltagere

12 kommunale sagsbehandlere har svaret på undersøgelsens spørgeskema. Det er et ganske begrænset udsnit af Kofoedsmindes kommunale brugere, og derfor skal resultaterne tages med et stort gran salt. Både de gode og de kritiske. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvor mange kommuner, de 12 deltagere repræsenterer. Kofoedsminde betjener alle landets kommuner.

”Spørgsmålene i undersøgelsen er vigtige”, siger Kay Jokil. ”Det er lidt vanskeligt at vurdere, hvor godt svarene dækker, når kun 12 sagsbehandlere har svaret. I nogle spørgsmål svarer desuden kun nogle få af dem. Men jeg læser det som en første pejling, og vi vil selv gå videre med materialet”.

Den socialpædagogiske kvalitet

De 12 sagsbehandlere i undersøgelsen er grundlæggende godt tilfredse, når de skal vurdere Kofoedsmindes kvalitet overordnet set. Halvdelene er i høj grad tilfredse og 2 er i meget høj grad tilfredse. 4 er i nogen grad tilfredse, og peger dermed på, at der er plads til forbedring. Undersøgelsen kigger derefter ned i forskellige dele af kvaliteten.

Helt central er stedets socialpædagogiske tilbud til borgeren. Undersøgelsen spørger, om Kofoedsminde har aktiviteter, som er relevante i forhold til borgeren. Det mener 9 af de 12 i høj grad er tilfældet. Tre er mere forbeholdne og en enkelte synes slet ikke, at der er relevante aktiviteter for borgeren.

Sagsbehandlerne er lidt mere delte, når de skal vurdere, om Kofoedsmindes medarbejdere har de rigtige kompetencer til opgaven. Ja i høj grad eller endog meget høj grad svarer 5 af 11 (1 svarede ikke), medens 5 nøjes med at svare ”ja, i nogen grad”, og en enkelt der har valgt at besvare spørgsmålet med tommelen ned. Alligevel er sagsbehandlerne ganske godt tilfredse med deres samarbejde med Kofoedsminde om borgerens forløb. 8 af de 12 er i meget høj grad og i høj grad tilfredse, medens 4 er i nogen grad tilfredse med samarbejdet om forløbet.

Samarbejde og kommunikation

Grundlæggende forhold i samarbejdet ser ud til at fungere. Alle sagsbehandlere oplever, at der er en handleplan for borgeren, og de er gennemgående godt tilfredse med det materiale de får forud for møder med Kofoedsmindes medarbejdere. Men med plads til forbedring: Halvdelen af de 12 sagsbehandlere synes ikke beskrivelsen af de socialpædagogiske metoder er god nok, i det materiale de får fra Kofoedsminde op til statusmøder. Det står i kontrast til, at de øvrige 6 er godt eller endda særdeles godt tilfredse.

Kofoedsmindes kommunikation med sagsbehandlerne får gennemgående gode karakterer. Til forskel fra de øvrige sociale tilbud i Region Sjælland, er det ikke den telefoniske kontakt, der har indledt kontakten til Kofoedsminde. I stedet er det mest almindeligt, at kommunen allerede kender Kofoedsminde, og at sagsbehandleren så at sige har arvet kommunens kontakt til stedet. Derimod er den landsdækkende Tilbudsportalen blandt de mindst benyttede medier, for at finde frem til Kofoedsminde. Kun 1 ud af de 12 peger på den.

Hjemmesiden spiller en vigtig rolle, mener 4 ud af de 12 sagsbehandlere. Men kun et mindretal af sagsbehandlerne synes, det er nemt at finde den relevante info, og det gælder også, når de skal finde sammenhæng mellem tilbud og takst. Undersøgelsen viser ikke, hvor ofte sagsbehandlerne konkret benytter hjemmesiden.

 

For yderligere info, kontakt udviklingskonsulent Simon Bordal Hansen, Kofoedsminde, sibha@region-sjaelland.dk